Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van de website www.mazoutaanbod.be (onderdeel van Esopus bvba)

Voor het bezoeken en gebruiken van de website www.mazoutaanbod.be gelden de hierna volgende voorwaarden. Door het gebruik van deze website en de diensten die erop worden aangeboden erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van en ingestemd te hebben met deze voorwaarden.

Artikel 1: Aansprakelijkheid

Esopus bvba tracht u de meest volledige, betrouwbare en actuele informatie te verschaffen.
Indien Esopus bvba tekortkomingen opmerkt, zullen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd of aangepast worden. Dit biedt echter geen volledige garantie inzake de juistheid en volledigheid ervan.

Esopus bvba aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de site verkregen werd. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn.

Esopus bvba noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten, noch voor de gevolgen hiervan (werkonderbreking, beschadiging van uw programma’s of apparatuur,...). Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Bestellingen, ingediend via deze website, brengen voor Esopus bvba geen enkele vorm van verbintenis met zich mee.

Artikel 2: Auteursrecht

Het auteursrecht op de teksten en afbeeldingen die op deze site te zien zijn, is eigendom van Esopus bvba. Hetzelfde geldt voor de auteursrechten op de computerprogramma’s die en het voorbereidend materiaal dat onder toezicht van Esopus bvba specifiek voor deze site ontwikkeld zijn. Voormelde auteursrechten worden door Esopus bvba uitdrukkelijk voorbehouden. De informatie op deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel en informatief gebruik door individuele bezoekers en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database (met uitzondering van het automatisch “cachen” van de informatie door de browser) en het gebruik van de gegevens voor een ander doel dan datgene waarvoor de site is bedoeld of voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden, is verboden, zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Esopus bvba.

Wel is het toegestaan om de informatie op deze site of een deel daarvan te bekijken op een enkele computer en vervolgens te downloaden naar een harde schijf, alsmede om een enkele hard copy te maken, mits dit gebeurt voor persoonlijke, niet-commerciële en informatieve doeleinden.
Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (beeld, geluid, software,...) is daarentegen steeds voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van Esopus bvba.

Artikel 3: Merken

Alle woord- en beeldmerken die zijn afgebeeld op deze site zijn eigendom van Esopus bvba, tenzij anders is aangegeven. De woord- en beeldmerken waarvan de eigendom niet bij Esopus bvba berust, worden gebruikt met toestemming van de respectievelijke eigenaars. Deze merken zijn beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Esopus bvba, of, in het voorkomende geval, van enige andere merkhouder, is het niet toegestaan een of meer van deze merken te gebruiken, op welke wijze dan ook. In geen geval vrijwaart Esopus bvba u tegen aanspraken van derden.

Artikel 4: Persoonsgegevens

Esopus bvba neemt alle maatregelen om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Het voldoet hiertoe aan alle normen voorgeschreven door de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Om een optimale verwerking van bestellingen mogelijk te maken, vraagt Esopus bvba om uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres in te vullen. Door deze persoonsgegevens in te vullen en te versturen, geeft u toestemming tot het opslaan en gebruiken van deze gegevens. Dit zal slechts gebeuren met het oog op de volgende doeleinden:

- u te informeren over wijzigingen aan de site;
- aan u mededelingen te doen met betrekking tot speciale aanbiedingen en acties die worden aangeboden via deze site en/of andere sites die verbonden zijn met Esopus bvba;
- u te contacteren voor marketingdoeleinden;
- u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden.
De ingezamelde informatie is niet publiek toegankelijk. Raadpleging is enkel mogelijk door bevoegde personen in functie van hun taak, overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal Esopus bvba uw persoonsgegevens nooit ter beschikking stellen aan derden, met uitzondering van de persoon die de gegevens in opdracht en ten behoeve van Esopus bvba verwerkt, alsook diens aangestelden. Buiten de persoonsgegevens die een bezoeker van deze website zelf verstrekt, zal Esopus bvba geen gegevens verzamelen en opslaan aan de hand waarvan de bezoekers van deze website zouden kunnen worden geïdentificeerd.
Er wordt tevens informatie verzameld in log-files. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse, om op die manier het dienstenaanbod nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.
De gebruiker kan op elk ogenblik de persoonsgegevens die hij via deze website meedeelde raadplegen en zo nodig verbeteren.
Tevens beschikt u over de mogelijkheid om op elk ogenblik uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden in te trekken, en dit door eenvoudige kennisgave.

Artikel 5: Links

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzigingen naar andere informatiebronnen. Esopus bvba biedt geen enkele garantie aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze websites en informatiebronnen.
Esopus bvba wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de websites die toegankelijk zijn via hyperlinks. Deze hyperlinks worden aan de gebruikers aangeboden als serviceverlening. De beslissing om deze hyperlinks te activeren valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers van de site.

Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar deze site is mogelijk mits voorafgaand contact met en uitdrukkelijke goedkeuring van Esopus bvba.

Artikel 6: Contact

Elk verzoek tot voorafgaandelijke schriftelijke toestemming in de zin van de artikelen 2 en 5 van deze gebruiksvoorwaarden dient te worden gericht aan Esopus bvba, 3500 Hasselt, Paenhuisstraat 31. Ook indien een gebruiker zijn persoonsgegevens wenst te raadplegen of te verbeteren overeenkomstig artikel 4 van deze gebruiksvoorwaarden, dient een verzoek hiertoe te worden gericht aan Esopus bvba, 3500 Hasselt, Paenhuisstraat 31.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op de toegang tot en het gebruik van deze site is het Belgisch recht van toepassing. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Limburg, afdeling Hasselt, onverminderd het recht van Esopus bvba om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.
Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odr, doch wij behouden ons het recht voor de geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen. 

Artikel 8: Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Esopus bvba kan deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden onmiddellijk van kracht na hun wijziging. Derhalve verzoekt Esopus bvba de gebruiker van deze website om regelmatig de laatst van kracht zijnde gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

Artikel 9: Prijzen

Esopus bvba respecteert de maximumprijzen zoals vastgelegd op basis van de programma- overeenkomst betreffende de regeling van de maximum verkoopprijzen van de aardolieproducten.
Bij levering van onze verbeterde Energy+ producten kan de totaalprijs mogelijk hoger liggen dan de officiële maximumprijs. Deze verhoging is evenwel het gevolg van het gebruik van Energy+-additieven dewelke niet inbegrepen zijn in de officiële maximumprijs en die als supplement worden aangerekend. Dit verbeterde Energy+-product bestaat uit een mengsel van 99.95% huisbrandolie en 0.05% Energy+-additief aan 0.0225 euro/liter incl. BTW (1 liter Energy+ op 2.000 liter huisbrandolie).

Indien u hierover vragen heeft of een gedetailleerde prijsberekening wenst te bekomen dan kan u zich wenden tot Esopus bvba op het telefoonnummer 070 21 00 22.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke materiële vergissingen. In voorkomend geval behoudt Esopus bvba zich het recht voor om de bestelling te annuleren, zonder enig recht op schadevergoeding voor de klant.

Voorwaarden promotiecode

U geniet € 10 korting op uw bestelling van Mazout Energy+ van 05/12/2016 0u01 tot en met 15/12/2016 23u59 indien de correcte code werd ingevuld  Deze korting is niet cumuleerbaar met andere acties of voordelen. De hierboven vermelde korting is inclusief 21% BTW en geldig voor één bestelling per leveradres.

Artikel 10: Bestellingen

Esopus bvba aanvaardt slechts 1 bestelling per afleveringsadres. Groepering van verschillende leveringen in 1 bestelling is niet mogelijk.

Artikel 11: Herroepingsrecht
Voor bestelling van mazout geldt:
De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen.

Annulering van de bestelling door de koper geeft aan Esopus bvba het recht op een schadevergoeding van 150 euro incl. BTW. Deze forfaitaire vergoeding houdt een schadeloosstelling in voor gemaakte kosten en winstderving, zonder dat Esopus bvba het bewijs dient te leveren van de omvang of het bestaan van de schade, niettegenstaande de mogelijkheid van Esopus bvba om zijn reële schade te bewijzen met alle middelen van recht en deze ook te vorderen. De koper zal hiervoor een factuur ontvangen met betaling bij ontvangst factuur. In geval van een dubbele bestelling op eenzelfde leveringsadres (met een maximum tussentijd van 1 uur), zal er geen schadevergoeding verschuldigd zijn ingeval van annulering van één van beide bestellingen.

Een annulering wordt enkel aanvaard per e-mail op info@mazoutaanbod.be met vermelding van de volledige adresgegevens, bestelnummer en de reden van annulering.

Ingeval Esopus bvba overgaat tot gehele of gedeeltelijke verbreking, zal de consument gerechtigd zijn op eenzelfde vergoeding.

Voor bestelling van een tankkeuring geldt:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons Esopus bvba, 3500 Hasselt, Paenhuisstraat 31, info@mazoutaanbod.be, op de hoogte stellen van uw beslissing te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Modelformulier voor herroeping

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.