Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aansprakelijkheid

Esopus BV tracht u de meest volledige, betrouwbare en actuele informatie te verschaffen. Indien Esopus BV tekortkomingen opmerkt, zullen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd of aangepast worden. Dit biedt echter geen volledige garantie inzake de juistheid en volledigheid ervan.

Esopus BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de site verkregen werd. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn.

Esopus BV noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten, noch voor de gevolgen hiervan (werkonderbreking, beschadiging van uw programma’s of apparatuur,…). Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Bestellingen, ingediend via deze website, brengen voor Esopus BV geen enkele vorm van verbintenis met zich mee.

Artikel 2: Auteursrecht

Het auteursrecht op de teksten en afbeeldingen die op deze site te zien zijn, is eigendom van Esopus BV. Hetzelfde geldt voor de auteursrechten op de computerprogramma’s die en het voorbereidend materiaal dat onder toezicht van Esopus BV specifiek voor deze site ontwikkeld zijn. Voormelde auteursrechten worden door Esopus BV uitdrukkelijk voorbehouden. De informatie op deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel en informatief gebruik door individuele bezoekers en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database (met uitzondering van het automatisch “cachen” van de informatie door de browser) en het gebruik van de gegevens voor een ander doel dan datgene waarvoor de site is bedoeld of voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden, is verboden, zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Esopus BV.

Wel is het toegestaan om de informatie op deze site of een deel daarvan te bekijken op een enkele computer en vervolgens te downloaden naar een harde schijf, alsmede om een enkele hard copy te maken, mits dit gebeurt voor persoonlijke, niet-commerciële en informatieve doeleinden. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (beeld, geluid, software,…) is daarentegen steeds voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van Esopus BV.

Artikel 3: Merken

Alle woord- en beeldmerken die zijn afgebeeld op deze site zijn eigendom van Esopus BV, tenzij anders is aangegeven. De woord- en beeldmerken waarvan de eigendom niet bij Esopus BV berust, worden gebruikt met toestemming van de respectievelijke eigenaars. Deze merken zijn beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Esopus BV, of, in het voorkomende geval, van enige andere merkhouder, is het niet toegestaan een of meer van deze merken te gebruiken, op welke wijze dan ook. In geen geval vrijwaart Esopus BV u tegen aanspraken van derden.

Artikel 4: Persoonsgegevens

Esopus BV vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Wij nemen dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze Privacy Policy.

Artikel 5: Links

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzigingen naar andere informatiebronnen. Esopus BV biedt geen enkele garantie aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze websites en informatiebronnen.

Esopus BV wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de websites die toegankelijk zijn via hyperlinks. Deze hyperlinks worden aan de gebruikers aangeboden als serviceverlening. De beslissing om deze hyperlinks te activeren valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers van de site.

Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar deze site is mogelijk mits voorafgaand contact met en uitdrukkelijke goedkeuring van Esopus BV.

Artikel 6: Contact

Elk verzoek tot voorafgaandelijke schriftelijke toestemming in de zin van de artikelen 2 en 5 van deze gebruiksvoorwaarden dient te worden gericht aan Esopus BV, 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83. Ook indien een gebruiker zijn persoonsgegevens wenst te raadplegen of te verbeteren overeenkomstig artikel 4 van deze gebruiksvoorwaarden, dient een verzoek hiertoe te worden gericht aan Esopus BV, 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op de toegang tot en het gebruik van deze site is het Belgisch recht van toepassing. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Limburg, afdeling Hasselt, onverminderd het recht van Esopus BV om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.

Artikel 8: Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Esopus BV kan deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden onmiddellijk van kracht na hun wijziging. Derhalve verzoekt Esopus BV de gebruiker van deze website om regelmatig de laatst van kracht zijnde gebruiksvoorwaarden te raadplegen.

Artikel 9: Prijzen

Esopus BV respecteert de maximumprijzen zoals vastgelegd op basis van de programma-overeenkomst betreffende de regeling van de maximum verkoopprijzen van de aardolieproducten. Bij levering van onze verbeterde Energy+ producten ofwel in geval van omstandigheden die er toe leiden dat de levering niet op een normale manier kan gebeuren, kan de totaalprijs mogelijk hoger liggen dan de officiële maximumprijs. Deze verhoging is evenwel het gevolg van hetzij het gebruik van Energy+-additieven, hetzij van diensten die vereist zijn om tegemoet te komen aan de vermelde omstandigheden, dewelke beiden dewelke niet inbegrepen zijn in de officiële maximumprijs en die als supplement worden aangerekend. Het verbeterde Energy+-product bestaat uit een mengsel van 99.95% huisbrandolie en 0.05% Energy+-additief aan 0.0295 euro/liter incl. BTW (1 liter Energy+ op 2.000 liter huisbrandolie). Indien u hierover vragen heeft of een gedetailleerde prijsberekening wenst te bekomen dan kan u zich wenden tot Esopus BV op het telefoonnummer 070 21 00 22. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke materiële vergissingen. In voorkomend geval behoudt Esopus BV zich het recht voor om de bestelling te annuleren, zonder enig recht op schadevergoeding voor de klant.

Artikel 10: Bestellingen

Esopus BV aanvaardt slechts 1 bestelling per afleveringsadres. Groepering van verschillende leveringen in 1 bestelling is niet mogelijk.

Artikel 11: Herroepingsrecht

Voor bestelling van mazout geldt:

De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen.

Annulering van de bestelling door de koper geeft aan Esopus BV het recht op een schadevergoeding van 150 euro incl. BTW. Deze forfaitaire vergoeding houdt een schadeloosstelling in voor gemaakte kosten en winstderving, zonder dat Esopus BV het bewijs dient te leveren van de omvang of het bestaan van de schade, niettegenstaande de mogelijkheid van Esopus BV om zijn reële schade te bewijzen met alle middelen van recht en deze ook te vorderen. De koper zal hiervoor een factuur ontvangen met betaling bij ontvangst factuur. In geval van een dubbele bestelling op eenzelfde leveringsadres (met een maximum tussentijd van 1 uur), zal er geen schadevergoeding verschuldigd zijn ingeval van annulering van één van beide bestellingen. Een annulering wordt enkel aanvaard per e-mail op info@mazoutaanbod.be met vermelding van de volledige adresgegevens, bestelnummer en de reden van annulering.

Ingeval van annulering van de bestelling door Esopus BV, zal de consument, behoudens overmacht, gerechtigd zijn op eenzelfde vergoeding.

Voor bestelling van een tankkeuring geldt:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons, Esopus BV, 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 83, info@mazoutaanbod.be, op de hoogte stellen van uw beslissing te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.